Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 08-01-2008

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 08-01-2008

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Valkenburg
Voorzitter:Dhr. drs. M.J.A. Eurlings
Dit item is verlopen op 20-12-2012.

AGENDAPUNTEN:

1FAZ De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2007 en 21 december 2007

Akkoord

2P&O Personeelsaangelegendheden

3Sec Gewestelijke- en overige algemene aangelegenheden

 • Terugkoppeling door de burgemeester van het overleg van de Dorpsraden. De Dorpsraden zullen zelf met een plan komen van hetgeen zij willen.
 • Terugkoppeling van het overleg met Vaals en Gulpen-Wittem inzake samenwerking.
 • Terugkoppeling van het overleg over het centrum voor jeugd en gezin.
 • Stand van zaken vermarkting GGD-gebouw te Maastricht.
 • Ontwikkelingen met betrekking tot het realiseren van een kledingbank.

4Fin Vaststellen definitieve tarieven OZB 2008

Akkoord
Aantekening: De raad voor te stellen de tarieven 2008 vast te stellen overeenkomstig het bijgevoegde raadsvoorstel.

5BZ Beantwoording artikel 41 vragen van de VVD-fractie over het project Valkenburg Verbonden

Akkoord, inclusief tekstuele aanpassing.
Aantekening: De artikel 41 vragen van de VVD-fractie beantwoorden conform bijgaande concept-antwoordbrief.

6BOW Verzoek van BAM Woningbouw Wilma Weert te Weert om bouwvergunning voor het bouwen van 6 starterswoningen op een perceel aan de Hekerbeekweg ongenummerd te Valkenburg aan de Geul

Akkoord
Aantekening: Bouwvergunning verlenen onder de gestelde voorwaarden.

7BOW Principeverzoek van de heer/mevrouw Ackermans, Sint Gerlach 21-23, 6301 JA Valkenburg aan de Geul voor de bouw van 2 bungalows in de achtertuin van St. Gerlach 21 en 23.

Akkoord.
Aantekening: Via de bijgevoegde brief aan de aanvrager laten weten dat de gemeente niet meewerkt aan het verzoek.

8GW Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde inzake de mogelijke realisatie van de waterput te Berg

Akkoord.
Aantekening: De vragen van de fracties AB en CDA beantwoorden middels bijgevoegde antwoordbrieven.

9BOW Bezwaarschrift van de familie Coenen-Lousberg gericht tegen de verleende bouwvergunning voor het vervangen van de kozijnen in de loods gelegen Kleinstraat 6 te Berg en Terblijt.

Akkoord.
Aantekening: Het bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften ongegrond verklaren en de verleende bouwvergunning in stand laten.

10BOW Adviezen welstands- en monumentencommissie 20 december 2007

Akkoord.
Aantekening: In te stemmen met de adviezen van de welstands- en monumentencommissie d.d. 20 december 2007.

11BOW Vastleggen afspraken m.b.t. (tijdelijke) woonwagenlocatie aan de Hekerbeekweg.

Akkoord.
Aantekening: Afspraken tussen gemeente en familie Frijns m.b.t. de toekomstige (definitieve) woonwagenlocatie schriftelijk vastleggen en nakomen.

12BOW Houthemmerdelweg ongenummerd te Berg en Terblijt: de aanleg van een parkeerplaats.

Akkoord.
Aantekening: Aan de initiatiefnemer via bijgevoegde brief meedelen dat uw college aan geen van beide opties wenst mee te werken.

13BOW Opdracht restauratiewerkzaamheden Sjaloensmolen Oud Valkenburg.

Akkoord.
Aantekening: De firma Bouwbedrijf Coppes b.v. e Houthem opdracht verstrekken voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de Sjaloensmolen te Oud Valkenburg 1 Valkenburg aan de Geul.

14BOW Verleende aanlegvergunning en vrijstellingen 3e en 4e kwartaal 2007: verantwoording mandaat.

Akkoord, over een half jaar zal het college evalueren.
Aantekening: Kennis te nemen van op grond van mandaat verleende aanlegvergunningen en vrijstellingen.

15BOW Cremerstraat 41: vrijstellingsprocedure.

Aangehouden.
Aantekening: 1. de zienswijze van mevrouw H.J.H. Rugh (correspondentieadres: Cremerstraat 2, 6301 GE Valkenburg aan de Geul) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2. aan de heer M.J. Dorren (correspondentieadres: Reinaldstraat 15a, 6301 EB Valkenburg aan de Geul) onder voorwaarden een vrijstelling te verlenen voor het vestigen van een herenkapperszaak in de garage op de locatie Cremerstraat 41 te Valkenburg aan de Geul; 3. de directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en het hoofd van de afdeling Bouwen en Wonen en hun plaatsvervangers het mandaat te verlenen om het besluit en de bijbehorende bijlage te tekenen.

16BOW Meldermunsterweg 15 te Berg en Terblijt: constatering strijdig gebruik.

Akkoord.
Aantekening: 1. Kennis te nemen van de brief van de BEM; 2. Via de bijgevoegde brieven de BEM en de scouting Sint Monulphus in kennis te stellen van wat op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan wel en niet mag.

17BOW Opdracht ondersteuningsconstructie gangenstelsel Gemeentegroeve.

Akkoord.
Aantekening: * Bouwbedrijf Coppes b.v. te Houthem opdracht te verstrekken voor de uitvoering van de ondersteuningsconstructie in het gangenstelsel van de Gemeentegroeve Cauberg 4 te Valkenburg aan de Geul. * De financiële consequenties te betrekken bij de samenstelling van de voorjaarsnota.

18BOW Mandatering bouwvergunningen.

Akkoord.
Aantekening: De mandaten in het kader van het verlenen van bouwvergunningen momenteel vastgelegd in de mandaatregeling onder nrs. 2.01 en 2.05 als volgt vast te leggen: -2.01 besluit tot verlenen of weigeren van bouwvergunning indien in overeenstemming met artikel 40 van de woningwet, tot € 500.000,-- te mandateren aan het afdelingshoofd Bouwen en Wonen gelijk aan of hoger dan € 500.000,-- te mandateren aan de directeur SOB; -2.05 ondertekening van afgegeven of geweigerde bouwvergunningen tot € 500.000,-- te mandateren aan het afdelingshoofd Bouwen en Wonen gelijk aan of hoger dan € 500.000,-- te mandateren aan de directeur SOB. De afdeling zal maandelijks verslag doen van de gebruikte mandaten.

19GW Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde inzake spoortunnel Walem.

Akkoord.
Aantekening: Antwoorden middels bijgevoegde concept-brief.

20GW Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde inzake het onderhoud van plantsoenen in de Koolhof te Berg.

Akkoord.
Aantekening: De vragen van de fractie AB beantwoorden middels bijgevoegde antwoordbrief.

21GW Onderhoud recreatieve wandelpaden 2008.

Akkoord.
Aantekening: Opdracht verstrekken aan: * De MTB voor het onderhoud van de niet-gemarkeerde wandelpaden in 2008 en 2009; * Licom Groen voor het onderhoud van de gemarkeerde wandelpaden in 2008 en 2009.

22GW Parkeren vrachtwagens terrein Spauwen.

Niet akkoord.. De taxatiewaarde dient gebaseerd te zijn op vestiging van toekomstige bestemmingsmogelijkheden (o.a.retail).
Aantekening: Extern juridisch advies aanvragen ten aanzien van de mogelijkheden op het terrein De Valkenberg 3.

23 Uitnodigingen

Aantekening:
 1. Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst Kamer van Koophandel Limburg op 7 januari 2008 in Roermond. V.k.a.
 2. Bijeenkomst over Limburgs Mooiste op 21 januari 2008 in Heerlen. Deelname door wethouder Dauven.
 3. Nieuwjaarsbijeenkomst 2008 GGD Zuid-Limburg op 7 januari 2008 in Hotel van der Valk in Urmond. V.k.a.
 4. Nieuwjaarsbijeenkomst VNG International op 18 januari 2008 in Den Haag. V.k.a.
 5. Masterclasses Crisismanagement 2008 . V.k.a.
 6. Uitnodiging Minisymposium "Mixen en Matchen" op 30 januari 2008 in Maastricht. V.k.a.
 7. Uitnodiging voor introductie 3e generatie Cognos 8 platform op 15 januari 2008 in Utrecht. V.k.a.
 8. Alzheimercafé Valkenburg aan de Geul op 28 januari 2008. Afmelden i.v.m. raadsvergadering.
 9. Afscheidsreceptie van de heer Th. Smeets van IZA op 24 januari a.s. in Limbricht. Deelname door secretaris.
 10. Bestuurdersdag Koninklijke Horeca Nederland op 23 januari a.s. in het Mecc van 16.00-18.00 uur. Deelname door secretaris.
 11. Opening expositie Limburgse Kunstkring op zondag 13 januari a.s. om 15.00 uur in het Museum Land van Valkenburg. Deelname door wethouder Dauven.

24 Andere stukken

Aantekening:
 1. Verslag vergadering MT op 17 december 2007. V.k.a.
 2. Schrijven betreffende de Koning Willem I prijs 2008. V.k.a.
 3. Afschrift van een schrijven van B&W van Maastricht aan B&W van Eijsden betreffende definitieve locatie coffeecorner. V.k.a.
 4. Verzoek om donatie aan de Ronald McDonald Kindervallei. V.k.a.
 5. Schrijven van Groengoed BV over nieuw te ontwikkelen Centrumplan. Brief sturen dat Groengoed BV na de visievorming van de agenda Valkenburg en de besluitvorming ter zake wordt uitgenodigd.
 6. Verzoek van architect van den Hurk en mevr. Hensels-Habets voor herbestemming en nieuwbouw bij ‘Kasteel Oost’ en aangrenzend perceel Oosterweg 28-42. Besloten wordt de initiatiefnemers te berichten dat het College niet bereid is mee te werken aan het gepresenteerde plan omdat het plan qua bestemming en bebouwingsomvang niet past bij de visie van het College.
 7.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul d.d. 15 januari 2008 Secretaris, Voorzitter,

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens