Griffie

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffie. De griffie is een onafhankelijk onderdeel van het gemeentelijk apparaat. De raad benoemt de griffier en is tevens directe opdrachtgever. De griffier ondersteunt de raad en het presidium in brede zin. De griffier adviseert de raad bestuurlijk-inhoudelijk en vervult tevens een procedurele rol. Een belangrijke taak van de griffie is het voorbereiden van vergaderingen van de raad, de raadscommissies en het presidium, inclusief de verslaglegging van deze vergaderingen en de afwerking/bewaking van raadsbesluiten en bestuursopdrachten.

Samen met de burgemeester (de voorzitter van de raad) zorgt de griffier voor een goede voorbereiding en verloop van de raadsvergaderingen. Ook zorgt de griffie voor de informatievoorziening aan de raadsleden en beheert zij het raadinformatiesysteem iBabs. Daarnaast ondersteunt de griffie de raad in zijn duale rol en adviseert de raads- en commissieleden. De griffie is ook voor u als burger aanspreekpunt bij vragen over bijvoorbeeld werkzaamheden van de raad, planning vergaderingen, aanvragen spreekrecht bij commissievergaderingen.

U kunt ons bereiken via 043 60 99 331 of griffie@valkenburg.nl

J. Pluijmen griffier E. Theunissen
Jos Pluijmen (raadsgriffier) Edith Theunissen-Boves (commissiegriffier)

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens